Termes i condicions generals d’ús

Darrera actualització de 26/09/18

Preàmbul

En 2018, Kedu llança el lloc web “Ordinadors i Mes”, una iniciativa d’economia social, col·laborativa i circular que permet allargar al màxim el temps de vida útil dels dispositius electrònics. Els participants de “Ordinadors i Més” són entitats de l’economia social i solidària que reacondicionan i canalitzen dispositius electrònics com ordinadors, impressores, portàtils o telèfons mòbils, amb efectes molt positius: es creen llocs de treball en l’economia social, es lluita contra el canvi climàtic i es combat la bretxa digital, ja que es facilita la utilització de la tecnologia en entitats, fundacions, escoles, i famílies en risc d’exclusió social.

L’objectiu de “Ordinadors i Mes” és:

 1. Crear economia local i social. Oferir productes informàtics recondicionats per entitats de l’economia social i que han estat donats per l’administració pública i empresa privada.
 2. Tancar la bretxa digital. Cedir aquests productes durant un temps il·limitat a entitats socials i particulars en situació d’exclusió econòmica. Els receptors només han de cobrir els costos de recondicionament i del servei de reutilització (veure clàusula 5).
 3. Promoure la reutilització. Tots els productes tenen una garantia mínima de 12 mesos i han superat les proves de qualitat en entitats de l’economia social que utilitzen l’estàndard de qualitat de eReuse.org. I els productes es tracen durant tot el seu cicle de vida i fins al seu reciclatge final.

El paper de Kedu és:

 1. Cedir els productes que procedeixen de donacions de l’Administració Pública i d’empreses (veure clàusula 4).
 2. Promocionar serveis de reutilització oferts per entitats de l’economia social. Kedu no és el prestador d’aquests serveis.

1.TITULARIDAD I ACCEPTACIÓ DELS TERMES D’ÚS

La lectura i acceptació dels presents TERMES I CONDICIONS D’ÚS (des d’ara, els “Condicions d’ús” ) és condició necessària per a la utilització dels serveis del web circula.kedu.cat i Devicetag. io (en endavant, el “Lloc Web” ) i de l’aplicació mòbil “eReuse” (en endavant “l’App”).

Els Termes d’Ús constitueixen condicions generals de contractació, tenen naturalesa contractual i obligacional i regeixen la relació entre tot usuari del lloc web i de l’App (en endavant, “l’Usuari”) amb Kedu, amb CIF: F67289694 i domicili social: Carrer del Perú, 52, Barcelona 08018.

La utilització d’aquest lloc web o de l’App i els seus serveis implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquests Termes d’Ús d’acord amb la versió publicada per Kedu en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web o l’App. La utilització dels serveis oferts per les Receptoras i Reacondicionadoras (tal com es defineixen a la clàusula 2 “ Descripció general del Servei “) a través del Lloc Web o l’App es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen els presents condicions d’ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, la receptora també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars, si escau.

2. Descripció GENERAL DEL SERVEI

La finalitat del lloc web i de l’App és el préstec gratuït d’equipament informàtic (en endavant, “ Productes “, o individualment considerats, “ Producte “) a entitats socials sense ànim de lucre i particulars en situació d’exclusió econòmica (en endavant, “ Receptores “, o individualment considerats, “ receptora “).

Els Productes són prestats gratuïtament per Kedu a les Receptores mitjançant un contracte de comodat que es formalitza entre l’entitat Kedu i la receptora. La receptora (tal com es defineixen a la clàusula 4 “Obligacions del contracte de préstec de comodat”) està obligada a satisfer les despeses ordinàries que siguin de necessitat per l’ús i conservació de la cosa prestada.

Aquestes despeses ordinàries es destinen a sufragar el cost del Servei de Reacondicionar i retorn dels Productes (en endavant, “ Servei de Reutilització i Retorn “) a Kedu, realitzats per empreses i entitats socials (en endavant, les Reacondicionadoras o individualment considerats, la Reacondicionadora ), aquests serveis poden incloure el transport, la logística, el recondicionat, el manteniment de productes informàtics i, en general, la distribució d’equipament informàtic i el seu retorn o reciclatge autoritzat.

Els Productes procedeixen de donacions de l’Administració Pública i d’empreses (en endavant, “ Donant “), aquests Productes es troben sotmesos a condicions particulars pròpies que poden modificar els presents Condicions d’ús (defin anat en la clàusula 3). < / span>

Quan la receptora realitza la comanda del Producte, Kedu rep un correu electrònic amb la comanda del Servei de Reutilització i les dades de contacte de la receptora. Així, Kedu subministrarà aquestes dades a la Reacondicionadora que ha realitzat el pressupost del Servei de Reutilització, amb la finalitat que es posi en contacte amb l’Receptora per proporcionar-li informació del pressupost sol·licitat. Quan la Reacondicionadora rep la comanda del Servei de Reutilització, la Reacondicionadora contacta a la receptora per fer-li arribar un enllaç amb el detall dels Productes i les seves característiques, i un altre per recollir informació necessària per a realitzar el préstec (detalls a la clàusula 4), dels Productes entre receptora i Kedu.

En resum, Kedu ofereix un servei d’informació que permet a les Reacondicionadoras anunciar i publicitar els seus serveis de Reutilització (detalls a la clàusula 6) sobre els Productes.

3.Capacitat LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DELS PRODUCTES

El lloc web i l’App es dirigeix ​​a Receptores que són entitats socials sense ànim de lucre o particulars beneficiaris d’ajudes socials.

És possible que en alguna zona geogràfica determinada Kedu no pugui atendre Receptores ni conegui a Reacondicionadoras que puguin prestar-li el servei sol·licitat. En aquests casos, Kedu disposa d’acords amb altres associacions similars que puguin prestar aquest servei. En cas que la receptora aprovi que les seves dades siguin proporcionats a alguna d’aquestes entitats amb la finalitat assenyalada, haurà d’indicar expressament marcant la corresponent casella on es mostrarà l’entitat o entitats que rebran la seva sol·licitud.

Els Productes poden tenir algunes condicions d’ús particulars establertes pels Donants en el moment que aquesta fa cessió dels Productes a Kedu, exemples d’aquestes condicions poden ser el tipus d’entitat receptora, ubicació geogràfica i altres condicions que es mostren en la descripció del producte en el moment de realitzar la comanda de Servei de Reutilització.

4.OBLIGACIONES DEL CONTRACTE DE PRÉSTEC DE COMODAT

En cas que la receptora tingui capacitat legal i compleixi les condicions d’ús dels productes (tal com es defineixen a la clàusula 3 ), Kedu i receptora signen un acord provisional de préstec de comodat que entra en vigor quan la receptora contracta el Servei de Reutilització amb la Reacondicionadora i la receptora recull el producte .

El comodat és el contracte de préstec, en el qual una de les parts (comodant, d’ara endavant Propietària) lliurament a l’altra (comodatari, d’ara endavant receptora) gratuïtament algun bé no fungible que usi d’ella per cert temps i se la torni a seu terme, de manera que la propietària (comodant), conserva la propietat dels béns i només es lliura la possessió a la receptora o comodatària. Segons l’article 1.743 de la llei de comodat, el comodatari està obligat a satisfer les despeses ordinàries que siguin de necessitat per a l’ús i conservació de la cosa prestada. La comodant estableix que aquestes despeses ordinaris són els fixats en el Servei de Reutilització.

Per tant, seran a compte de la receptora les despeses que siguin necessàries per conservar el producte i se l’obliga a mantenir, conservar i tenir cura adequadament el Producte.

La receptora podrà efectuar reparacions i / o millores en el Producte sense exprés consentiment de Kedu o de la Reacondicionadora, i en tot cas les despeses invertides en benefici del Producte, sense que sigui procedent, en cap cas, reemborsament de cap mena a favor de la receptora.

Quan la receptora es vulgui desfer del bé cedit haurà d’avisar a la Reacondicionadora i iniciar el procés de devolució del Producte. En cas que Kedu no trobi cap receptora interessada en reutilitzar el Producte, o consideri que realment ja no hi ha possibilitats de reutilització, la Receptora, amb el permís de Kedu, podrà desfer-se’n en un punt indicat per Kedu o en un punt net / verd autoritzat i informar sobre la seva ubicació.

5.EL SERVEI DE REUTILITZACIÓ

El servei de reutilització és realitzat i facturat a les Receptores per part de les entitats reacondicionadoras publicitades en el Lloc Web. El servei d’reutilització inclou:

 • El transport des de l’entitat donant a la reacondicionadora.
 • L’emmagatzematge.
 • L’inventariat.
 • La gestió de les cessions.
 • La gestió de les comandes de serveis.
 • Les millores necessàries en prestacions i estètica per a permetre la reutilització.
 • L’esborrat de dades en compliment de la llei de protecció de dades.
 • El diagnòstic i certificació de l’estat de funcionament.
 • El seguiment de l’impacte generat.
 • La traçabilitat durant el seu ús i fins al seu reciclatge final.
 • L’facilitar a les receptores dels mecanismes necessaris per a la tornada dels Productes a Kedu o de lliurament a punts de reciclatge de les autoritats competents.

6. Realitzar COMANDA DE SERVEIS DE REUTILITZACIÓ i RETORN

Quan la receptora realitza la comanda d’un servei, Kedu rep la comanda i les dades de contacte de la receptora. Kedu subministrarà aquestes dades a la Reacondicionadora que ha realitzat el pressupost del Servei de Reutilització, perquè proporcioni a la receptora el pressupost sol·licitat. Tal comunicació de dades personals és necessària per dur a terme el servei sol·licitat per la receptora i es troba regulada en la Política de Privadesa (detalls a la clàusula 13).

Quan la Reacondicionadora rep la comanda del Servei de Reutilització, la reacondiciona fa arribar a la receptora detalls dels Productes i de les seves característiques. Així mateix, la Reacondicionadora recull la informació necessària de la receptora per formalitzar el préstec (detalls a la clàusula 4) i el tràmit per a la signatura del Préstec entre la receptora i Kedu.

Un cop realitzat el pagament, la Reacondicionadora fixa un dia i hora de recollida dels Productes en el punt de recollida. En el moment que la receptora recull el Producte, ha de signar un document de recepció, moment en què entra en vigor el contracte de Préstec entre Kedu i la receptora i inicia el període de garantia que la Reacondicionadora ofereix a la receptora sobre els Productes prestats.

La Reacondicionadora és responsable de comunicar a la receptora en què consisteix el servei realitzat i ampliar-li la informació sobre les característiques del producte que la receptora vol rebre en Préstec. A manera general, Kedu demana a les Reacondicionadoras que tot servei de reutilització inclogui el descrit en la clàusula 5.

Kedu no intervé en cap cas en les negociacions dutes a terme entre la receptora i la Reacondicionadora, ni en l’execució del servei de reutilització acordat entre la receptora i Reacondicionadora, pel que no és responsable, en cap cas, del treball realitzat per la Reacondicionadora, ni del compliment de les obligacions de la receptora amb la Reacondicionadora, eximint expressament la receptora ia la Reacondicionadora a Kedu de qualsevol desavinença que pogués sorgir entre ambdues.

La receptora pot informar Kedu de qualsevol irregularitat detectada respecte de les Reacondicionadoras que s’anuncien a través del lloc web, si bé Kedu no es responsabilitza dels serveis de Reutilització ni de la professionalitat de les Reacondicionadoras anunciats en el Lloc Web. No obstant això, si Kedu tingués coneixement que alguna receptora o Reacondicionadora està infringint aquestes condicions de servei, procedirà immediatament a suspendre la seva compte.

7.MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓ DE LA INFORMACIÓ

L’Usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a info@kedu.coop.

8.USO DELS SERVEIS I DEL LLOC WEB

D’ara endavant ens referim a Usuari o Usuaris com a qualsevol persona, entitat receptora o Reacondicionadora que faci ús del lloc web o l’App.

Els Usuaris es comprometen a utilitzar els serveis oferts a través del lloc web i de l’App de conformitat amb la legislació vigent, els presents Condicions d’ús, les condicions particulars que es concretin per a certs serveis i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Els Usuaris renuncien a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web o en l’App amb fins il·lícits o expressament prohibits en els presents Condicions d’ús així com a les condicions particulars que, si s’escau, s’habilitin, o en contra dels drets i interessos de Kedu, els seus membres o tercers i hauran de respondre davant d’aquests en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions o, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels materials i informació continguts en el Lloc Web o en l’App, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Kedu, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web o en l’App.

Política anti-spam L’usuari de del lloc web i de l’App

Els Usuaris s’obliguen a no:

 • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial.
 • Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades en el Lloc Web o en l’App.

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats podran informar d’aquesta circumstància remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@kedu.coop.

Suspensió o revocació de l’Usuari

Si Kedu considera que l’Usuari incompleix amb les presents Condicions, es reserva el dret a suspendre o revocar el seu registre i dret a accedir o utilitzar el Lloc Web i l’App en qualsevol moment i sense responsabilitat o necessitat d’informar a l’Usuari.

Kedu podrà utilitzar per a això qualsevol mètode operatiu, tecnològic, legal o un altre disponible perquè es respectin aquestes condicions (incloent, sense limitació, el bloqueig d’adreces IP).

Kedu pot notificar a l’Usuari sobre el bloqueig o cancel · lació del seu accés al lloc web, si bé no està obligada a fer-ho.

9.SERVICIO d’inventariat I TRAÇABILITAT DE PRODUCTES

Kedu posa a disposició de les Reacondicionadoras un servei d’inventariat i de traçabilitat de productes amb domini Devicetag.io, de la qual Kedu és propietària, que els permet apuntar els seus comentaris i fer el seguiment d’aquells Productes i Serveis de Reutilització del seu interès. Kedu pot no controlar ni revisar els continguts que es publiquin en aquests inventaris privats per part de les Reacondicionadoras.

No obstant això, Kedu, en tant que és Propietària d’una part dels Productes del lloc web que requereixen de Serveis de Reutilització i seguiment fins a la seva tornada a Kedu, i d’una altra banda, com a propietària del lloc web i de l’App, sí que pot , al seu exclusiu criteri i necessitats, tenir accés a aquests inventarioss notes privades, incloent la lectura, control i registre, de l’activitat de la Reacondicionadora, extrem que les Reacondicionadoras coneixen i accepten. Especialment, i en utilitzar el Lloc Web, l’App i el servei d’inventaris, les Reacondicionadoras presten el seu consentiment a l’monitoratge o gravació de la seva activitat, i reconeixen que no tenen cap expectativa de privacitat respecte dels inventaris que generen.

10.PROPIEDAD INTEL·LECTUAL

Kedu informa que tots els continguts del seu lloc web no tenen copyright, llevat que s’indiqui el contrari, i estan a disposició dels usuaris del lloc sota els termes de la llicència “Reconeixement 2.5” http: //creativecommons.org/licenses/ by / 2.5 / deed.ca, i els Usuaris es comprometen a respectar aquests drets.

Kedu té registrada la marca “Kedu” , “eReuse.org” i “DeviceTag.io” per al seu ús exclusiu en activitats relacionades amb Internet.

Kedu no assumirà cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es vegin infringits per un Usuari.

Està prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública del lloc web i de l’App per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts.

Utilitzant el lloc web o l’App, l’Usuari reconeix que no disposa de cap dret de propietat o llicència sobre els mateixos.

Kedu informa de l’existència d’un sistema de reclamació de drets sobre el contingut publicat en el lloc web, mitjançant la remissió d’un correu electrònic a la següent adreça: info@kedu.coop.

11.EXCLUSIÓN DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Excepte en aquells casos expressament descrits en els presents Termes d’Ús i la resta del marc normatiu d’aquest lloc web i de l’App, Kedu no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts en aquest lloc web o en l’App o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar seus contingut i informacions.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i els seus serveis

Kedu no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web, de l’App i dels seus serveis. Kedu procurarà advertir amb suficient antelació de les interrupcions que puguin succeir en el funcionament del Lloc Web, de l’App i dels seus serveis sempre que això sigui possible. Kedu, o el seu servidor, poden no estar lliures de virus, errors, programes espia (spyware), Troians o similar programari maliciós. Kedu no es fa responsable de qualsevol dany al maquinari o programari del seu ordinador o un altre tipus de tecnologia. Tampoc es fa responsable de cap pèrdua d’informació arran de la transmissió, ús de dades o contingut erroni publicat pels Usuaris.

Kedu exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web, de l’App i dels seus serveis o la defraudació de la utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al lloc web o l’App i els seus serveis i, en Client, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web que configurin el Lloc web.

Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del lloc web, l’App, dels serveis i dels continguts per part dels usuaris .

Kedu no garanteix que els Usuaris utilitzin els serveis i continguts del lloc web i de l’App de conformitat amb els presents Termes d’Ús i, si escau, amb les condicions particulars que resultin d’aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent . Kedu tampoc garanteix la veracitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos bé en la seva àrea de registre, bé en les seves participacions en el Lloc Web i en l’App. Així mateix, Kedu no garanteix que els continguts penjats en el Lloc Web o en l’App pels Usuaris compleixin el que disposen els presents condicions d’ús, amb les condicions particulars i amb la legalitat vigent. Kedu exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels Usuaris, o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc Web o de l’App.

Exclusió de garanties sobre enllaços a altres llocs web

Aquest lloc web o l’App conté enllaços o hipervincles a altres pàgines web. L’Usuari ha de ser conscient que Kedu no és responsable de les pràctiques de privacitat ni dels continguts d’aquestes altres webs. Recomanem als Usuaris que siguin conscients que en utilitzar un d’aquests hipervincles estan abandonant el nostre lloc web o l’App i han de llegir i revisar les condicions generals i les polítiques de privacitat d’aquestes altres webs.

Exclusió de garanties per la qualificació de les Reacondicionadoras i l’execució dels treballs acordados`

Kedu no intervindrà en cap cas en les negociacions dutes a terme entre receptora i Reacondicionadora, romanent al marge de les mateixes en tot moment, pel que no serà responsable, en cap cas, del compliment de les obligacions de la receptora amb la Reacondicionadora, eximint expressament la receptora ia la Reacondicionadora a Kedu de qualsevol desavinença que pogués sorgir entre tots dos.

És responsabilitat exclusiva la receptora la comprovació de la idoneïtat dels serveis oferts per la Reacondicionadora, i que els mateixos s’adapten a les necessitats de la receptora. La receptora assumeix així mateix la responsabilitat d’examinar la titulació, capacitació i competència de la Reacondicionadora de la receptora, així com de realitzar l’oportú seguiment sobre el treball encomanat, els materials i l’adequació, estètica o no, al requerit per la Reacondicionadora i acordat en l’oportú pressupost. En cap cas Kedu no controlarà ni intervindrà en l’execució dels Serveis de reutilització per la Reacondicionadora, ni en l’adequació, qualitat o resultat dels mateixos, de manera que Kedu exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a l’execució o resultat del treball encomanat a la Reacondicionadora, i la receptora expressament eximeix Kedu de qualsevol discrepància, responsabilitat, dany, perjudici o menyscapte com a resultat de la contractació del servei per la Reacondicionadora .

12.DENUNCIA

En el cas que qualsevol Usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de qualsevol contingut en el Lloc Web o l’App o de la seva utilització, s’ha de posar en contacte amb Kedu mitjançant info@kedu.coop. o i (ii) la suposada activitat il·lícita duta a terme en el Lloc Web o en l’App i la seva motivació que revelin el caràcter esmentat il·lícit.

13.DURACIÓN I TERMINACIÓ

La presentació dels serveis que Kedu proporciona a través del lloc web i l’App té en principi, una durada indefinida. No obstant això, Kedu està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació dels seus serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars. En qualsevol cas, si fos possible, Kedu procurarà advertir prèviament l’acabament o la suspensió de qualsevol servei o de la totalitat dels mateixos.

14.LEGISLACIÓN APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes CONDICIONS es regeixen per la llei espanyola.

Kedu i l’usuari, sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Kedu i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

15.FECHA EFECTIVA I MODIFICACIONS DELS TERMES D’ÚS

Aquests Termes es Ús van ser actualitzats per última vegada el 2018.09.26

Kedu es reserva el dret a modificar, corregir o canviar de forma unilateral aquests Termes d’Ús en qualsevol moment. Quan això passi, es publicaran els nous termes d’ús en el Lloc Web així com la data en què entraran en vigor en la part final dels Termes d’Ús. L’ús del lloc web o de l’App continuadament, implica l’acceptació de aquests Termes d’Ús i les seves possibles modificacions.