Política de privadesa

Darrera actualització de 26/09/18

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE KEDU

Si us plau, llegiu atentament aquesta Política de Privacitat abans de començar a utilitzar el Lloc Web i l’App i facilitar qualsevol tipus d’informació personal. L’ajudarà a prendre decisions informades. Si fa servir el lloc web o l’App és perquè accepta que Kedu tracti la seva informació i dades personals d’acord amb aquesta Política de Privacitat.

La present Política de Privacitat s’aplica a partir de la data d’entrada en vigor que apareix al final del present document. La Política de privadesa és vàlida pel lloc kedu.coop i Devicetag.io (“el Lloc Web”), a l’aplicació mòbil “eReuse”.

En el tractament de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris, Kedu compleix en tot moment amb la legislació vigent a Espanya i en concret, amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (d’ara endavant “RGPD”).

Kedu només tracta les dades personals obtingudes dels formularis voluntàriament omplerts pels Usuaris baixos els principis de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, limitació del termini de conservació, integritat i confidencialitat i responsabilitat proactiva.

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’entitat.

NOM: Kedu
DENOMINACIÓ SOCIAL: Kedu SCCL
NIF: F67289694
DOMICILI SOCIAL: Carrer del Perú, 52, Barcelona 08018
TELÈFON: +34 93 519 95 31
DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC: info@kedu.coop

L’usuari pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Kedu en la següent adreça de correu electrònic info@kedu.coop i mitjançant correu postal a l’adreça del responsable del tractament.

CATEGORIES DE DADES, FINALITAT DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA DEL MATEIX

Kedu tracta les següents categories de dades dels Usuaris:

  • Dades de contacte en cas d’organització: nom, cognoms, raó social de l’organització, país, codi postal, localitat / ciutat, adreça postal, província, correu electrònic i telèfon.

Kedu tracta exclusivament les dades personals facilitades pels usuaris i no tracta categories especials de dades personals (article 9 RGPD). La finalitat principal per la qual tractem la informació de l’Usuari és proporcionar els serveis expressament sol·licitades en el formulari de captura d’informació.

Kedu tracta les dades dels usuaris amb els següents fins:

a) Prestació de serveis de publicitat i promoció d’entitats reacondicionadoras;

b) Prestació dels serveis expressament sol·licitats per l’Usuari, que consisteix en l’obtenció de pressupostos de Proveïdores per a la realització de Serveis de Reutilització;

c) Prestar serveis de suport i suport als Usuaris, notificar qüestions de servei o compte (per exemple, restablir la contrasenya, avisar de conducta impròpia i, si cal, informar de la suspensió o supressió del compte de l’Usuari);

d) Realització d’activitats comercials, operatives i estadístiques. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

e) Remissió de butlletins informatius i altres comunicacions comercials per correu electrònic sobre Kedu i els sectors de recondicionat i distribució de Productes tecnològics. L’Usuari podrà indicar la seva oposició a la recepció de tal butlletí en qualsevol moment. Els Usuaris consenten expressament rebre aquests missatges de correu electrònic, encara que podran donar-se de baixa (i) a l’enllaç especificat en qualsevol comunicació que s’enviï per correu electrònic, (ii) en la seva configuració personal en el Lloc Web o (iii) enviant un correu electrònic a […]. Tanmateix, això no suposarà la baixa de determinades comunicacions de caràcter no comercial, com els missatges relatius al seu compte.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris per part de Kedu és el consentiment de l’Usuari (art.6.1 a RGPD).

Subsidiàriament, Kedu podrà tractar les dades dels Usuaris com a conseqüència de la necessitat per a l’execució d’un contracte del qual l’Usuari és part (art.6.1 b RGDP). Aquest contracte consisteix en la sol·licitud de pressupostos per part del Client i la publicitat i promoció dels serveis de les Proveïdores.

En el cas de Proveïdores, Kedu podrà així mateix tractar les seves dades sota la base jurídica d’interès legítim del responsable (6.1.f) RGPD). Aquest interès legítim consisteix en el manteniment i promoció de relacions comercials i professionals entre Kedu i les Proveïdores i la prevenció del frau.

La comunicació de dades personals per l’Usuari és voluntària i no és condició o condició legal o contractual. No obstant això, la negativa de l’Usuari suposarà la impossibilitat de prestar determinats serveis a l’Usuari per part de Kedu.

L’Usuari podrà retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Kedu sempre demanarà consentiment i informar a l’Usuari abans d’utilitzar les seves dades per a qualsevol finalitat diferent dels que es descriuen en aquesta Política de Privacitat.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS
Kedu comunicarà les dades personals dels Usuaris als següents destinataris, la qual cosa accepta expressament l’Usuari:

i) Fins a quatre Proveïdores que constin en cada moment en el directori de Proveïdores o que tinguin un model similar de Producte sol·licitat per la receptora per tal de complir amb la sol·licitud cursada per la receptora;

ii) De forma anonimitzada, a proveïdors de publicitat i programació per compartir estadístiques;

iii) A encarregats de tractament que prestin determinats serveis per al Responsable (publicitaris, administratiu-comptables, etc).

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.
Les dades personals proporcionades es conservaran per temps indefinit, mentre no se sol·liciti la supressió dels mateixos per l’Usuari.

ALTRES DRETS DE L’USUARI
L’usuari pot obtenir confirmació sobre si Kedu està tractant dades personals que li concerneixen i accedir-hi.

L’Usuari podrà sol·licitar de Kedu l’exercici dels drets d’accés a les dades personals, el seu rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, oposició i portabilitat, mitjançant la remissió d’un correu electrònic a l’adreça kedu@coop , adjuntant còpia del document oficial identificatiu de l’Usuari i expressant clarament el dret que desitja exercitar. Pot sol·licitar els formularis per a l’exercici dels drets esmentats a aquesta adreça de correu.

L’usuari pot així mateix presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

PRIVACITAT DE MENORS D’EDAT
El lloc web es dirigeix ​​a majors d’edat. Kedu no recopila ni manté voluntàriament cap tipus de dades personal de menors d’edat. Si Kedu tingués coneixement que l’Usuari és menor d’edat, procedirà a la cancel·lació immediata de les seves dades de caràcter personal i del seu compte.

MESURES DE SEGURETAT QUE ADOPTA KEDU PER GARANTIR LA CONFIDENCIALITAT DE LES DADES
Kedu adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat, robatori de les dades personals facilitades, així com per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tenint en compte l’estat de la tecnologia, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

En la utilització de les dades personals dels Usuaris, Kedu es compromet a respectar la confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del seu tractament, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

Kedu té particularment en compte els riscos que presenti el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades .

Així mateix, Kedu pren mesures per garantir que qualsevol persona que actuï sota la seva autoritat i tingui accés a les dades personals dels Usuaris només pugui tractar aquestes dades seguint les instruccions de Kedu, llevat que estigui obligada a això en virtut del Dret de la Unió o d’Espanya.